Nieuws

Oud en Nieuw: Gerbera eruit, Roos erin

 

Oud en Nieuw staat deze keer mede in het teken van de wisseling van snijbloemengewassen. Na een project van 3,5 jaar rondom Het Nieuwe Telen te hebben gedaan bij Gerbera verdwijnt deze teelt.

Voor een nieuw project met Roos zijn de ombouw werkzaamheden in volle gang. De laatste weken van dit oude jaar worden benut om de oude proefmaterialen op te ruimen, zodat het nieuwe jaar begonnen kan worden met de inbouw van de proefmaterialen voor de nieuwe proef.

Gedurende 3,5 jaar is er veel geleerd en ervaring opgedaan met Het Nieuwe Telen Gerbera. Het behalen van 50% energiebesparing in combinatie met het tegengaan van botrytis aantasting werd in het eerste jaar gerealiseerd. Ook de productie was praktijkconform, maar werd met name gerealiseerd in het voorjaar en de zomer. Dit is de tijd wanneer de prijzen laag zijn. Daarom is er in het 2e jaar gestreefd naar een praktijkconforme productie in de wintermaanden door veel eerder te starten met de assimilatiebelichting. Om toch de energiedoelstelling van 50% besparing te realiseren is toen ook gestart met Het Nieuwe Belichten. Hierbij werd goed gekeken naar de hoeveel licht die het gewas nodig heeft voor een bepaalde productie en kwaliteit. Met behulp van een rekenprogramma werd bekeken hoe het effectiefst aanvullend belicht moet worden. Omdat de telers in de Begeleidende Leer Groep een hogere productie in de wintermaanden wilden realiseren is in het derde jaar de energiedoelstelling op 35% besparing gesteld, maar wel met een meer productie van 15% t.o.v. de praktijk in week 40 t/m 10. De doelstelling is ruimschoots gerealiseerd met behulp van het toepassen van een extra uur donkerperiode.

Voor de komende 2 jaar gaat het rozenproject, “de Perfecte Roos”, gerealiseerd worden waarin de ervaringen met Het Nieuwe Telen en Het Nieuwe Belichten worden toegepast. Er wordt gestreefd naar een duurzame teeltwijze, waarbij de grondstoffen 30% efficiënter worden ingezet. De grootbloemige rozen moeten van topkwaliteit zijn met een praktijkconforme productie. Er wordt gestreefd naar een inzet van gewasbeschermingsmiddelen die 25% lager ligt dan de huidige praktijk. Binnen het project krijgen de nieuwe wettelijke regels m.b.t. lichtuitstoot ook een plaats en zal ook de preventie en bestrijding van meeldauw worden meegenomen. De maximale CO2-concentratie is op 800 ppm vastgesteld met een lichtafhankelijke doseercapaciteit van maximaal 250 kg/ha.uur. Als alles volgens plan verloopt, zullen de rozen half februari 2013 geplant gaan worden.

De financiering van beide proeven is mede tot stand gekomen binnen het programma Kas als Energiebron van het PT en het ministerie van EZ met cofinanciering vanuit het project Samenwerken aan Vaardigheden en door toeleveranciers.
Verder past een woord van dank aan een ieder die door zijn inzet en bijdrage in het uitvoeren en tot stand komen van deze proeven, zoals Telers, Toeleveranciers, Voorlichters en Onderzoekers heeft bijgedragen.

Eerdere nieuwsberichten