Nieuws

Interessante discussies over Het Nieuwe Belichten

Bron: Energiek2020.nu

Afgelopen week hebben we uitgebreid stilgestaan bij de verschillen tussen de drie kasjes bij Wageningen UR Glastuinbouw (WUR) onderling en tussen de twee kassen met diffuus glas en hybridebelichting bij WUR en GreenQ Improvement Centre (GreenQ IC).

Bij de WUR wordt het duidelijk dat onder Son-T het gewas zich sinds de eerste oogst van eind oktober generatiever ontwikkeld dan onder hybridebelichting. Dat heeft volgens ons te maken met de hogere koptemperatuur en het grotere verschil in dag- en nachtplanttemperatuur onder Son-T. De trosbelasting is dan ook aan de hoge kant onder Son-T.

Hybridebelichting

In de WUR-kasjes met hybridebelichting ontwikkeld het gewas zich wat evenwichtiger. Dat heeft te maken met het feit dat de ledlampen tussen het gewas ook wat warmte afgeven. We lopen in de hybride kas onder helder glas gelijk aan de productie in de referentie  Son-T kas.

Het verschil tussen de hybride kas met helder glas en die met diffuus glas is echt verrassend; de diffuse kas loopt nu al ruim een kilo voor op de heldere kas. In de wintermaanden verwacht je dat eigenlijk nog niet. Er is dan van nature niet veel licht en het licht dat er is, is al diffuus.

Opmerkelijk is bovendien dat we in de kas met Son-T al zo’n 10% meer energie voor verwarming hebben gebruikt via de groeibuis.

Verschil

Er is een groot verschil tussen de twee teelten onder diffuus glas met hybride belichting bij WUR en GreenQ IC. We denken dat dat te maken heeft met het feit dat bij GreenQ IC virus is ingebracht bij het begin van de teelt. GreenQ IC heeft daarom vanaf het begin veel rustiger geteeld en dat is nu merkbaar in de opbrengst. Het blijft echter moeilijk om hieraan harde conclusies te verbinden.

Een punt van aandacht is nog steeds Botrytis. Dit jaar zitten we overal wel wat lager dan vorig jaar, maar het is in onze ogen nog te veel. We zijn dit jaar wat scherper op de watergift door het water te geven wanneer de plant het meeste verdampt. Dat lijkt een positief effect te hebben.

Al met al is dit een reuze interessante proef en we leren dagelijks nog bij.

Eerdere nieuwsberichten